מכרזים

אתר המכרזים פועל ב CHROME

בשנת 1992 נחקק חוק חובת המכרזים, הקובע כי המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים  לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. בחוק זה נקבעו העקרונות הכלליים לפיהם יפורסמו מכרזי כל הגופים שעליהם הוחל. 

בסמוך לחיקוק החוק, בשנת 1993, פורסמו תקנות חובת המכרזים ובן נקבעו הוראות מפורטות באשר לנושאים רבים הקשורים בעריכת מכרז, לרבות: סוגי המכרזים השונים; הרכב וסמכויות ועדת המכרזים; רשימת תנאי הסף שיש לכלול במכרז; סוגי ההתקשרויות הפטורות ממכרז וכיו"ב.  

בשנת 2010 הותקנו ע"י מחוקק המשנה, לראשונה, תקנות המחילות את חוק חובת המכרזים על מוסדות להשכלה גבוהה. תקנות אלה מבוססות על התקנות הכלליות משנת 1993 והן מותאמות לאופי הפעילות הייחודי של המוסדות להשכלה גבוהה ולהיבטי המחקר הקשורים בו.

 

שדרת אולמן בטכניון, צילום: קרן-אור גרינברג

שדרת אולמן בטכניון, צילום: קרן-אור גרינברג